Antenna

Antenna หรือ สายอากาศ

อุปกรณ์ประเภท Passive Device ที่ทำหน้าที่แปลง หรือ เปลี่ยน ความถี่วิทยุ Radio Frequency ให้เป็น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า Electromagnetic Wave หรือ เปลี่ยน คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ให้กลับมาเป็น สัญญาณไฟฟ้า

*Passive Device หมายถึงอุปกรณ์ที่สามารถทำงานด้วยตัวเอง ไม่ต้องหล่อเลี้ยงด้วพลังงานภายนอก

พารามิเตอร์มูลฐานของสายอากาศ

  1. แบบรูปการแผ่กําลัง (Radiation Pattern/Antenna Pattern)
  2. แบบรูปการแผ่กําลัง (Radiation Pattern/Antenna Pattern)
  3. สภาพเจาะจงทิศทาง (Directivity)
  4. อัตราขยาย (Gain)

แบบรูปการแผ่กําลังของสายอากาศมี 3 ลักษณะ

1.แบบ Isotropic Pattern

2.แบบ Omnidirectional Pattern

3.แบบ Directional Pattern

ความกว ้างแถบ (Bandwidth)

ความกว้างแถบ (Bandwidth) ของสายอากาศหมายถึง ชวงของความถีที่สายอากาศยังสามารถทํางานได ้ดี สภาวะดังกล่าวพิจารณาจากคุณลักษณะบางตัวของสายอากาศและให ้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด

กรณี สายอากาศแถบกว้าง (Broadband Antenna) ความกว้างแถบมักจะแสดงในรูปของอัตราสวนระหว่างความถี่สูงสุดกับความถี่ ่
ตําสุดที่สายอากาศสามารถทํางานได ้

สายอากาศแถบแคบ (Narrowband Antenna) ความกว้างแถบมักจะแสดงในรูปของ เปอร์เซนต์ของผลต่างความถี่ (ความถี่สูงสุดลบตํ่าสุด) เมื่อเทียบกับความถี่กลางของความกว้างแถบ

การโพลาไรซหรือการแยกขั้วคลื่น

ธรรมชาติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือคลื่นวิทยุที่ถูกส่งออกจากสายอากาศของสถานีไม่ว่าจะเป็นระบบแอนะล็อกหรือดิจิตอลก็ตาม หากต้องการให ้เครื่องรับสามารถรับสัญญาณได ้ดีที่สุด จะต้องให ้โพลาไรซ์ ของสายอากาศของเครื่องรับอยู่ในทิศทางเดียว กับโพลาไรซของคลื่นที่ออกมา ์จากสายอากาศของสถานีสง

1.Linear Polarization (Vertical หรือ Horizental)

2.Cercularl Polarization (หมุนเป็นรูปวงกลม)

3.Eliptical Polarization (หมุนเป็นวงรี)

องค์ประกอบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า