การเดินทางของ VHF และ UHF

คลื่นที่เราได้ยินบ่อยๆ

การดินทางของคลื่น

  • Ground Wave คือ คลื่นที่เดินทางไปตามผิวโลก หรือ ขนานไปกับพื้นดิน
  • Line off sigth (LOS) คือ คลื่นที่เดินทางตรง หรือ เดินตามแนวระดับสายตาที่เรามองเห็น
  • Sky Wave หรือ คลื่น ฟ้า คือ คลื่นที่เดินทางไปกระทบชั้นบรรยากาศ แล้วเดินทางต่อไปยังสถานีรับ
  • Space Wave หรือ คลื่น อวกาศ คือ คลื่นที่สามารถ เดินทางทะลุชั้น บรรยากาศ ไป อวกาศ ไป หรือ กลับ

การเดินทางของคลื่น VHF และ UHF

การเดินทางของคลื่นในย่านนี้ จะมีลักษณะเป็นแนวระนาบสายตา คือถ้ามองจากแหล่งกำเนิด คลื่นจะเดินทางไปเป็นเส้นตรงตามแนวระนาบที่เรามองเห็น

จุดสุดท้ายที่เราสามารถมองเห็นจะไปตัดกับส่วนโค้งของโลก ส่วนที่เลยไปเราจะมองไม่เห็น แต่คลื่นในย่านนี้ยังสามารถเดินทางต่อไปได้บ้าง ส่วนทางสถานีรับหากต้องการรับสัณญาณนี้จะต้องแก้ไขด้วยการเพิม ความสูงของสายอากาศ

ในระหว่างการเดินทาางจากสาถานีส่งไปยังสถานีรับ อาจจะมีคลื่นไปถึงสถานีรับ หลายๆ ชุดแต่เป็นข่าวสารชุดเดียวกัย ทั้งนี้เป็นสาเหตุมาจากการสะท้อนไปมาของคลื่น ถ้ามีมากก็จะได้ยินเป็นสัณญาณเอคโค่ได้

เปรียบเทียบการเดินทางของคลื่นในย่าน HF VHF UHF

เราจะพบว่าคลื่นย่าน HF จะเดินทางไๆด้ไกลกว่าโดยอาศัยการสะท้อน

คลื่นย่าน VHF เพิ่มระยะได้โดยอาศัยการเลี้ยวเบน

คลื่นย่าน UHF เดินทางเป็นเส้นตรงและจะติดสิ่งกำบัง ระยะทางจะใกล้กว่า

Related posts

Leave a Comment