ITU 3 Region Map

สหภาพโทรคมนาคม แบ่งเขตการใช้งานความถี่ออกเป็น 3 โวน หรือ 3 เขต

เขตที่1

ทวีอมริกา เหนือ และ ใต้

เขตที่ 2

ยุโรป และ อัฟริกา รวม รัสเซีย

เขตที่ 3

เอเชีย และ ออสเตรเลีย

ลิ๊งค์ที่เกี่ยวข้อง

การแบ่งเขตบริการความถี่

Related posts

Leave a Comment