Frequency Table

คลื่นความถี่วิทยุหรือคลื่นความถี่ที่ถูกใช้เพื่อการโทรคมนาคมหรือการสื่อสาร ถือเป็นคลื่นตามธรรมชาติที่มีความยาวคลื่นอยู่ในช่วงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มีความถี่อยู่ระหว่าง 30 Hz ถึง 300 GHz โดยมีการใช้งานและชื่อเรียกในแต่ละช่วงความถี่หรือแถบความถี่ (Band) แตกต่างกันไปตามคำนิยามของผู้ควบคุมการอนุญาตใช้งาน ตัวอย่างเช่นคำนิยามของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ดังตารางด้านล่าง

ชื่อแถบความถี่ชื่อย่อช่วงความยาวคลื่นช่วงความถี่การใช้งานทั่วไป
Extremely low frequencyELF100,000–10,000 km3–30 Hzการสื่อสารของเรือดำน้ำ
Super low frequencySLF10,000–1,000 km30–300 Hzการสื่อสารของเรือดำน้ำ
Ultra low frequencyULF1,000–100 km300–3,000 Hzการสื่อสารของเรือดำน้ำ / การสื่อสารในเหมือง
Very low frequencyVLF100–10 km3–30 kHzระบบนำทาง
Low frequencyLF10–1 km30–300 kHzวิทยุสมัครเล่น
Medium frequencyMF1,000–100 m300–3,000 kHzวิทยุกระจายเสียงระบบ AM
High frequencyHF100–10 m3–30 MHzวิทยุคลื่นสั้น
Very high frequencyVHF10–1 m30–300 MHzวิทยุกระจายเสียงระบบ FM / การแพร่ภาพโทรทัศน์
Ultra high frequencyUHF1–0.1 m300–3,000 MHzการแพร่ภาพโทรทัศน์/ ระบบโทรศัพท์ไร้สาย
Super high frequencySHF100–10 mm3–30 GHzการสื่อสารผ่านดาวเทียม /  ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย
Extremely high frequencyEHF10–1 mm30–300 GHzดาราศาสตร์วิทยุเพื่อการสังเกตการทางวิทยาศาสตร์
Terahertz หรือ Tremendously high frequencyTHz หรือ THF1–0.1 mm300–3,000 GHzการทดลองทางวิทยาศาสตร์ / การทดลองถ่ายภาพทางการแพทย์
สรุปโดยย่อเป็นข้อตกลง ที่จะนำความถี่ไปใช้งาน

หากพิจารณาช่วงคลื่นความถี่ในตารางแล้วจะพบว่าการสื่อสารด้วยโทรศัพท์แบบไร้สาย รวมถึงการให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สายมักจะได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในช่วง UHF หรือ SHF ซึ่งไม่ได้เพียงแค่เกิดจากการตกลงกันระหว่างหน่วยงานนานาชาติเท่านั้น แต่ยังถูกเลือกจากความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ในการสร้างจุดกระจายสัญญาณ เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการมากที่สุด

Related posts

Leave a Comment