Frequency Multiplier

Frequency Multiplier วงจรทวีคูณความถี่ หรือ วงจรทำความถี่ให้สูงขึ้นเป็นจำนวนเท่าของความถี่เดิม โดยอาศัยการขยาย และ การ จูน (Amplifier and Tune)

Class C Amplifier

มีการขยายและเกิดความเพี้ยน หรือ Distrotio ขึ้นเกิดเป็น Harmonic และใช้การจูนเลือกเอา Harmonic ที่ต้องการ

Harmonic Wave

ใช้วงจรจูน Tune Circuit ปรับให้ Resonance กับความถี่ Harmonic ที่ต้องการเพื่อเลือกความถี่

Related posts

Leave a Comment