RF Oscilator

RF Oscilater วงจรกำเนิดความถี่วิทยุ

เป็นวงจรกำเนิดความถี่วิทยุซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นสัญญาณรูป Sine ซึ่งมีวิธการกำเนิดหลายรูปแบบ เช่น

  1. LC Oscilator
  2. Cystal Oscilaoer
  3. PLL

วงจร Oscilator ที่ดีจะต้องมีเสถียรภาพดี คือ มีความเที่ยงตรงทางความถี่

สรุปอย่างย่อการทำงานของแต่ละแบบ

1.LC Oscilator มีหลักการทำงานคือ ใช้คุณสมบัติของ LC เป็นหลัก และใช้หลักการสำคัญคือ

1.1 กำเนิดความถี่ด้วยคุณสมบัติของ L C

1.2 ทำการขยายสัญญาณให้มีขนาดสูงขึ้น

1.3 ทำการป้อนกลับ Feed Black เพื่อมากระตุ้นให้ LC ทำงานอย่างต่อเนื่อง

วงจรประเภทนี้สามารถเปลี่ยนความถี่ได้ด้วยการปรับค่า L หรือ C

.

2. Cystal Oscilatror เกิดความถี่ขึ้นโดยอาศัยการสั่นของผลึกแร่ เกิดการกรตุ้นแล้วผลิตความถี่ออกมาตามที่ได้กำหนดไว้ จากโรงงานผลิต แล้วนำไปขยายเพื่อใช้งาน

X-Tal หรือ Crystal จะสั่นตามความถี่ที่กำหนด และขยายด้วยวงจร และได้ OUT PUT ออกมา การกำเนิดความถี่ด้วยวิธีนี้จะเปลี่ยนความถี่ไม่ได้

3. PLL Oscilator แบบนี้จะอาศัยคุณสมบัติของอุปกรณ์สำคัญ เช่น Crystal และ Varicap Diode เป็นตัวกำเนิดสัญญาณ และการผสมคลื่น

วงจรนี้สามารถปรับเปลี่ยนความถี่ได้ ด้วยวงจร Divider By N COUNTTER ส่งแรงดันกลับไปความคุมความถี่่ หรือ ควบคุมเฟส ของสัญญาณ

Related posts

Leave a Comment