Submarine communiction

การสื่อสารของเรือดำน้ำ จะใช้ความถี่แถบ ที่ต่ำกว่า VLF ลงไปเป็นส่วนมาก และ จะใช้ระบบ SONAR เป็นอุปกรณ์หลัก

การค้นหาเป้าหมายด้วยความถี่ต่ำในท้องทะเล

แถบความถี่ที่นำมาใช้จะอยู่ในแถบ VLF ULF SLF ELf

หลักการทำงานของเครื่องโซนาร์

  1. เครื่องโซนาร์ส่งคลื่นเสียงที่มีความถี่สูงเกินกว่าหูมนุษย์จะได้ยิน ผ่านไปในน้ำ คลื่นเสียงนี้จะมีความถี่ประมาณ 50,000 รอบต่อวินาที
  2. เมื่อเสียงนั้นเดินทางไปกระทบวัตถุ เช่น สิ่งมีชีวิต เรือดำน้ำ หรือพื้นทะเล ก็จะสะท้อนกลับมาเข้าเครื่องรับ
  3. เครื่องรับจะทำการวัดช่วงเวลาที่เสียงเดินทางไป และกลับ หลังจากนั้นจึงคำนวณหาระยะทางของวัตถุจากความเร็วของคลื่นเสียงใต้น้ำ

การสื่อสารในแถบ VLF ELF

การสื่อสารภาคพื้นดินกับเรือดำน้ำ

การใช้วัดความลึกของน้ำทะเล

Related posts

Leave a Comment