Wave คลื่นและส่วนประกอบของคลื่น

ส่วนประกอบหรือส่วนต่างๆของคลื่น

ส่วนสำคัญที่ต้องรู้

ความถึ่ นับจากจำนวนหมุนครบรอบ ต่อ 1 วินาที

ความยาวคลื่น wavelength วัดจากการหมุนของคลื่น จากจุดเริ่มนับ ไปจนครบ 360 องศา

ความสูง Amplitude วัดจากเส้น 0 ไปยังจุดยอดหรือจุดสูงสุดของยอดคลื่น

หน่วยเวลาที่ใช้นับ คือ 1 วินาที

การเดินทางของคลื่น

เมื่อความถี่วิทยุถูกเปลี่ยนเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีส่วนที่เกี่ยวข้องหรือประกอบกันคือ

  • คลื่นไฟฟ้า Electric Field
  • คลื่นแม่เหล็ก Magnetic Field
  • ทิศทางการเคลื่อนที่ Direction
  • – องค์ประกอบทั้ง 3 นี้สัมพันธ์กันคือ เมื่อเดินทาง จะทำมุมกัน 90 องศา หรือ ตั้งฉากกันตลอด

ความสัมพันธ์ระหว่าง

  • ความถี่ Frequency
  • ความเร็วในการเคลื่อนที่ Velocity
  • ความยาวคลื่น Wavelength

ความสำคัญของความยาวคลื่น

ความยาวคลื่นจะถูกนำไปคำนวณเพื่อหาความยาวของสายอากาศ ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวรับ ส่ง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งจะมีความยาวที่เหมาะสมแตกต่างกันไป แต่ความยาวที่ใช้เปรียบเทียบที่ความยาว ครึ่งคลื่น หรือ 1 / 2 ของความยาวคลื่น

ความยาวของสายอากาศ จะสัมพันธ์ กับความยาวคลื่น หรือ ความถี่ที่ใช้งาน ดังนั้นจะเห็นได้จาก ความถี่ที่สูงขึ้น สายอากาศจะสั้นลง

อุปกรณ์สำคัญ

อุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการเปลี่ยน ความถี่วิทยุ RF ให้เป็น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า Electromagnetuc Wave คือ สายอากาศ Antenna

ดังนั้นสายอากาศ จึงถือเป็นอุปกรณ์สำคัญอย่างหนึ่งของระบบสื่อสาร

Related posts

Leave a Comment